1. Do Szkoły Doktorskiej TIB PAN może zostać przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 2. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu.
 3. Ogłoszenie o rekrutacji zamieszczane jest:
  1. na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej,
  2. na stronach internetowych Jednostek Prowadzących i Jednostki Współpracującej,
  3. w innych mediach wymaganych prawem oraz za pośrednictwem Polskiej Akademii Nauk.
 4. W ogłoszeniu o rekrutacji podaje się wykaz obszarów tematycznych w ramach których prowadzona jest rekrutacja. Dla każdego obszaru tematycznego podaje się:
  1. krótki opis zakresu prowadzonych badań, w ramach których są formułowane tematy rozpraw doktorskich;
  2. listę osób, które podejmują się roli promotora dla kandydatów przyjętych do danego obszaru tematycznego, wraz ze wskazaniem ich afiliacji do Jednostek Prowadzących lub Jednostki Współpracującej;
  3. maksymalną liczbę kandydatów, którzy mogą być przyjęci do danego obszaru tematycznego;
  4. formę drugiego etapu rekrutacji dla kandydatów zgłaszających się do danego obszaru tematycznego (rozmowa kwalifikacyjna lub rozmowa kwalifikacyjna i egzamin z określonego przedmiotu kierunkowego).
 5. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach:
  1. złożenie przez kandydata podania o przyjęcie do Szkoły wraz z innymi wymaganymi i ewentualnie dodatkowymi dokumentami;
  2. rozmowa kwalifikacyjna i egzamin, jeśli taką formę przewiduje rekrutacja do wskazanego przez kandydata obszaru tematycznego, z tym, że do etapu drugiego są zapraszani tylko kandydaci zakwalifikowani na etapie pierwszym – por. p. 14 niniejszych Zasad.
 1. Kandydat składa następujące wymagane dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, wskazujące między innymi wybrany obszar tematyczny i promotora (formularz podania do pobrania w Sekretariacie Szkoły lub ze strony Szkoły);
  2. list motywacyjny, zawierający uzasadnienie wyboru wskazanego obszaru tematycznego;
  3. wypełniony kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania w Sekretariacie Szkoły lub ze strony Szkoły dotyczącej ogłoszenia o rekrutacji);
  4. życiorys, dwa zdjęcia; życiorys powinien między innymi opisywać szczegółowo historię edukacji kandydata i wykształcenie uzyskane dotychczas przez kandydata;
  5. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub równorzędnych lub potwierdzona przez uczelnię informacja o planowanym terminie obrony pracy magisterskiej;
  6. suplement do dyplomu lub wykaz zrealizowanych przedmiotów.

W trakcie procesu rekrutacji kandydaci do Szkoły Doktorskiej mogą złożyć w Sekretariacie Szkoły kopie wyżej wymienionych dokumentów, oryginały muszą zostać dostarczone przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 1. Kandydat może dodatkowo złożyć następujące dokumenty:
  1. wykaz publikacji naukowych, których jest autorem lub współautorem;
  2. listy rekomendujące (polecające);
  3. wszelkie inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, uczestniczenie w projektach naukowych i konferencjach naukowych, dyplomy, certyfikaty (w tym językowe), uzyskane patenty, odbyte staże naukowe kandydata itp.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna Szkoły powoływana przez Radę Szkoły spośród pracowników naukowych Jednostek Prowadzących i Jednostki Współpracującej. Pracami Komisji kieruje Kierownik Szkoły. Członkami Komisji Rekrutacyjnej mogą być jedynie samodzielni pracownicy naukowi.
 3. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej (KR) po zapoznaniu się z listami zgłoszeń kandydatów informują Kierownika Szkoły o ewentualnym wystąpieniu konfliktu interesów. Zgłoszenie konfliktu interesów powoduje wyłączenie Członka KR z oceny przedmiotowych kandydatów. W takim przypadku dopuszcza się odpowiednie uzupełnienie składu Komisji jest o dodatkowych członków.
 4. Komisja Rekrutacyjna powołuje Zespoły Rekrutacyjne prowadzące postępowanie rekrutacyjne kandydatów, którzy wybrali obszary tematyczne zgłoszone przez poszczególne Jednostki Prowadzące i Jednostkę Współpracującą.
 5. W skład Zespołu Rekrutacyjnego dla danej Jednostki wchodzą kandydaci na promotorów z tej Jednostki – patrz pkt. 4 (2) – oraz Lokalny Koordynator Szkoły z danej Jednostki, który przewodniczy pracom Zespołu.
 6. Zgłoszenia kandydatów oceniane są najpierw pod względem spełnienia warunków formalnych. W wypadku stwierdzenia brakujących we wniosku dokumentów, kandydat wzywany jest do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni od daty wezwania.
 7. Zgłoszenia kandydatów spełniających wymogi formalne oceniane są względem następujących kryteriów:
  1. jakość wyników kształcenia: ocena końcowa na dyplomie i oceny w suplemencie;
  2. motywacja kandydata do podjęcia kształcenia w Szkole doktorskiej, w tym w ramach wskazanego obszaru tematycznego, przedstawiona w liście motywacyjnym;
  3. wyniki dotychczasowych osiągnięć naukowo-badawczych (publikacje, nagrody/wyróżnienia naukowe itp.) i ich związek z wskazanym przez kandydata w zgłoszeniu obszarem tematycznym;
  4. dotychczasowe doświadczenie w pracy naukowo-badawczej (zatrudnienie w jednostkach naukowych, stypendia naukowe, udział w realizacji projektów itp.);
  5. udział w konferencjach naukowych, warsztatach, szkołach letnich, naukowych kołach studenckich.
 8. Kandydaci, których zgłoszenia ocenione zostaną przez Komisję jako spełniające minimalne wymagania zapraszani są do drugiego etapu rekrutacji. Pozostałe osoby otrzymują odmowę przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
 9. W drugim etapie rekrutacji Zespół Rekrutacyjny prowadzi z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, która ma wykazać:

(1) zainteresowania kandydata pracą naukową i ewentualnie dotychczasowy dorobek naukowy (0-30 pkt.),

(2) dobre przygotowanie do podjęcia kształcenia we wskazanym obszarze tematycznym (0-30 pkt.) oraz

(3) znajomość języka angielskiego (0-10 pkt.).

 1. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w języku angielskim, podczas bezpośredniego spotkania kandydata z Zespołem Rekrutacyjnym w siedzibie jednej z Jednostek Prowadzących. W rozmowie kwalifikacyjnej uczestniczy co najmniej trzech członków Zespołu Rekrutacyjnego, w tym wybrany przez kandydata promotor i przewodniczący Zespołu. Rozmowa składa się z dwóch części:

(1) w części pierwszej kandydat przedstawia prezentację przy użyciu sprzętu multimedialnego. Prezentacja powinna obejmować krótkie przedstawienie sylwetki kandydata oraz omawiać jego dotychczasowe wyniki naukowe (np. treść jego pracy magisterskiej), jak również orientację kandydata we wskazanym przez niego obszarze tematycznym. Prezentację powinno zakończyć umotywowanie zgłoszenia do Szkoły Doktorskiej.

(2) w części drugiej, członkowie Komisji Rekrutacyjnej zadają pytania dotyczące prezentacji, jak również przygotowania merytorycznego kandydata do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 1. Rozmowa kwalifikacyjna jest oceniana według kryteriów wymienionych w punkcie 15.

 1. Spełnienie wymagań określonych w pkt. 15, 2) może być oceniane na podstawie egzaminu pisemnego z przedmiotu kierunkowego, jeżeli tak przewidziano w ogłoszeniu o rekrutacji dla wskazanego przez kandydata obszaru tematycznego.

 2. Wymaganie określone w pkt. 15, 3) uznaje się za spełnione – przyznaje się 10 punktów – jeśli kandydat złoży certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 3. Zespoły Rekrutacyjne sporządzają protokoły z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, zawierające liczby punktów zdobytych przez kandydatów.

 4. Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyżej wymienionych protokołów ustala listę rankingową obejmującą tych kandydatów, którzy osiągnęli co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów. Rekomendacja Komisji Rekrutacyjnej dotycząca przyjęcia kandydata do Szkoły Doktorskiej, powinna zawierać uzasadnienie w formie pisemnej. Rekomendacje te uwzględniają zgłoszone przez Jednostki limity przyjęć.

 5. W przypadku liczby zgłoszeń do danego obszaru tematycznego/promotora przekraczającej zaplanowany limit, Komisja Rekrutacyjna może zaproponować kandydatowi, który uzyskał dobry wynik rekrutacji podjęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej w ramach innego, pokrewnego, obszaru tematycznego.

 6. Decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej wydaje w imieniu Jednostek Prowadzących Dyrektor Jednostki Koordynującej na podstawie rekomendacji Komisji Rekrutacyjnej, w porozumieniu z Radą Dyrektorów. Od decyzji
  o odmowie przyjęcia przysługuje kandydatowi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 7. Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Doktorskiej zostaje podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Internetu i udostępniona zostaje w formie ogłoszeń w siedzibach Jednostek Prowadzących i Jednostki Współpracującej w terminie 7 dni od zakończenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.